1. Application of the GTC  
 1. The scope of Chapters I-X of the present GTC covers the sale of all textile air ducts (the "Product") by DAAL-CON Ltd (the "Seller"). The scope of Chapter XI covers the case where, in addition to the sale, the installation (construction) of the Product is also carried out by the Seller. Chapter XII covers the provision of textile duct maintenance services by DAAL-CON Ltd. as the contractor (the "Contractor").

The seller/contractor details are as follows:  

Name: DAAL-CON Ltd.  

Registered office: 2142 Nagytarcsa, Felső Ipari körút 9.  

Company registration number: 13-09-193560 

Tax number: 24392682-2-13.  

Community tax number: HU24392682  

Statistical reference number: 24392682-7112-113-13.  

Organizational representative: Dániel Kálmán Sándor Managing Director  

E-mail address: exandair@exandair.com  

 1. The provisions of the individual contract containing the Product specification (the Offer signed by both Parties) and the GTC apply jointly to the legal relationship of the Parties. In the event of any discrepancy between the provisions of the Specific Contract and the GTC, the provisions of the Specific Contract shall prevail.    
 1. The Seller shall allow the Buyer to familiarise himself with the contents of the GTC prior to the conclusion of the individual contract. The GTC shall become part of the contract of the Parties upon acceptance by the Buyer.  
 1. These GTC shall enter into force on 01. May 2023 and shall apply to individual contracts concluded after that date.  
 1. Amendment or repeal of the GTC  
 1. The Seller is entitled to unilaterally amend or repeal the GTC at any time.  
 1. The amendment or repeal of the GTC shall not affect contracts concluded prior to the amendment or repeal, and the provisions of the GTC in force at the time of the conclusion of the individual contract shall apply unchanged.  
 1. The procedure for concluding a contract  
 1. The Buyer shall, after giving notice of his intention to purchase, provide all information and data requested by the Seller and deliver all documents requested by the Seller, on paper or in electronic form. Any damage or additional costs resulting from failure to comply with the above obligation or from incomplete information shall be borne by the Buyer.   
 1. If the Seller carries out the construction, or if the Seller deems it necessary for any other reason, the Seller shall carry out a preliminary technical survey on site at a time agreed by the Parties in advance. The Buyer shall provide the conditions for carrying out the preliminary on-site technical survey. During the preliminary on-site technical survey, the Buyer's representative or a person authorised by the Buyer shall be present and shall provide the Seller with the requested information.   
 1. The Seller shall send the Customer the signed Quotation and potentially the GTC upon receiving the requested data and documents and upon any preliminary on-site survey. The Quotation signed by Seller shall be deemed to be Seller's Quotation in accordance with the provisions of Sec. 6:64 of the Civil Code, which contains a detailed specification of the Product (technical and quality parameters), the net purchase price, the payment schedule and payment term, the place of performance, the performance deadline and other matters deemed necessary by Seller which are not contained in the GTC or on which the Parties wish to deviate from the GTC. The purchase price under the Quotation is the net purchase price, exclusive of value added tax / VAT or other taxes and any customs duty payable. Buyer shall be liable for these items (taxes, duties). Should Seller arrange the delivery of the Product to the place of delivery, his Quotation shall be also inclusive of the delivery fees.
 1. During the preparation of the Offer, the Seller may request additional information or documents from the Buyer, which the Buyer shall send to the Seller without delay.   
 1. The seller's offer period is set at 15 days. Acceptance by the Buyer shall be deemed to be the return of the Offer, duly signed by the Buyer, to the Seller by post. The date of conclusion of the contract shall be the date on which the Seller receives the Offer, duly signed by the Buyer, except as provided in clause 12.   
 1. If the Buyer communicates the acceptance of the Offer after the expiry of the Seller's obligation to make an Offer, i.e. after 15 days, the contract between the Parties shall only be concluded if the Seller expressly so declares. In such a case, the date of conclusion of the contract shall be the date of receipt by the Buyer of the Seller's declaration.   
 1. The specific contract referred to in the GTC is the Offer accepted by the Customer..   
 1. The Seller shall send the flow and design documentation to the Buyer within 10 working days of the conclusion of the contract. Within 10 working days of receipt, the Buyer shall declare its approval of the design documentation by returning the duly signed design documentation by post or electronically.  
 1. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a Felek közötti szerződés bármely okból meghiúsul, Vevő az áramlási és tervdokumentáció felhasználására nem jogosult.   
 1. Amennyiben a Felek előleg fizetésében állapodtak meg, Eladó az előlegszámlát a tervdokumentációval együtt küldi meg Vevő részére. Előleg fizetése esetén az Ajánlatban foglalt teljesítési határidő az előleg megfizetését követő napon veszi kezdetét. Amennyiben a Felek előleg fizetésében nem állapodtak meg, az Ajánlatban foglalt teljesítési határidő az azt követő napon veszi kezdetét, hogy Vevő a tervdokumentáció jóváhagyását Eladóval közli.   
 1. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek előleg fizetésében állapodtak meg, az Ajánlatban foglalt vételár az előleg határidőben történő megfizetése esetében irányadó. Amennyiben Vevő az előleg megfizetésével késedelembe esik, előfordulhat, hogy Eladó az Ajánlatban foglalt vételárat nem tudja biztosítani Vevő részére. Eladó Vevő 30 naptári napon túli előleg fizetési késedelme esetén jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni.  
 1. Eladó teljesítése  
 1. Eladó köteles a Terméket az Ajánlatban foglalt teljesítési határidőn belül, első osztályú minőségben, csomagoltan átvételre felajánlani. Eladó előteljesítésre jogosult.  
 1. A teljesítési határidő akkor minősül megtartottnak, amennyiben Eladó határidőn belül közli Vevővel, hogy a Termék átvehető. Amennyiben a Felek az Eladó általi kiszállításban állapodnak meg, a teljesítési határidő akkor minősül megtartottnak, amennyiben Eladó a Terméket határidőn belül a helyszínre szállítja, feltéve, hogy Vevő biztosítja a 8 munkanapon belül történő helyszínre szállítás lehetőségét (lásd 21. pont). Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.    
 1. A teljesítés helye Eladó székhelye. Amennyiben a Felek az Eladó általi kiszállításban állapodnak meg, a teljesítés helye az Ajánlatban megjelölt helyszín.  
 1. Eladó Vevőt haladéktalanul értesíti arról, ha a Termék Eladó rendelkezésre áll. Amennyiben Felek az Eladó általi kiszállításban nem állapodtak meg, Vevő / Vevő megbízottja az értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a Terméket Eladó székhelyén átvenni, a Termék szállítóeszközre történő felrakodása Vevőt terheli. Amennyiben a Felek megállapodása értelmében a Termék helyszínre szállításáról Eladó gondoskodik, Vevő az értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a helyszínre szállítás lehetőségét Eladó részére biztosítani és a Terméket a helyszínen átvenni, a Felek által előre egyeztetett időpontban. Eladó általi szállítás esetén a helyszínen a szállítóeszközről történő kirakodás Eladót, a Termék ingatlanba történő bevitele Vevőt terheli. Az átadás-átvétel igazolása mindkét esetben szállítólevél kiállításával történik.     
 1. A kárveszélyviselés – a 27. pontban foglalt kivételtől eltekintve – a teljesítéskor, azaz a Vevő általi átvétel időpontjában száll át Eladóról a Vevőre. Amennyiben a teljesítés helye Eladó székhelye, a felrakodás alatt a kárveszélyt Vevő viseli. Eladó általi helyszínre történő kiszállítás esetén a szállítás és be-és kirakodás alatti kárveszélyt Eladó, a Termék ingatlanba történő bevitele alatti kárveszélyt Vevő viseli.   
 1. Eladó a Termék kiszállításához közreműködőt vehet igénybe.   
 1. Eladó késedelemből eredő kártérítési felelőssége nem áll fenn, ha Eladó késedelmére Eladó ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan okból kerül sor.  
 1. Vevő eladói késedelemre alapított elállási joga 15 munkanapot meghaladó késedelem esetén nyílik meg. Rövidebb késedelem esetén Eladó a szerződéstől történő elállásra nem jogosult, érdekmúlás bizonyítása esetén sem.  
 1. Amennyiben Eladó a teljesítéssel előre láthatóan késedelembe esik, Eladó köteles Vevőt ennek tényéről, valamint a késedelem okáról és a várható teljesítési időpontról haladéktalanul értesíteni. Eladó köteles minden tőle telhetőt megtenni a késedelem elkerülése, illetve időtartamának minimalizálása érdekében.   
 1. Amennyiben Vevő az átvétellel késedelembe esik, a kárveszélyviselés a késedelembe esés időpontjától Vevőre száll át. Átvételi késedelemnek minősül az is, ha Eladó általi kiszállítás esetén Vevő a kiszállítás feltételeit Eladó részére határidőben nem biztosítja. Vevő a késedelembe esés idejére Eladó részére tárolási díjat köteles fizetni, amelynek összege: nettó 500,- Ft/nap/m3. A tárolási díj megfizetése a vételár megfizetésével egyidejűleg esedékes.  
 1. Eladó Vevő 30 munkanapi átvételi késedelme esetén a szerződéstől elállhat, és követelheti Vevő szerződésszegéséből eredő kárainak megtérítését. Amennyiben előleg fizetésére került sor, Eladó az őt megillető kártérítés összegét az előleg összegébe beszámíthatja, és érvényesítheti a megfizetett előlegen felüli kárának összegét.   
 1. Tekintettel arra, hogy a Termék egyedi műszaki igényekre szabottan kerül kialakításra, és ezáltal más személy részére nem értékesíthető, illetve nem felhasználható, a szerződés Termék gyártásának megkezdését követő, Vevő szerződésszegése miatti megszűnése esetén az Eladót ért kár, és ezáltal a Vevő által fizetendő kártérítés összege megegyezik a Termék árával. 
 1. Amennyiben az egyedi szerződés tárgya raktáron nem lévő vagy speciális termék, és Vevő utóbb, de még a Termék gyártásának megkezdését megelőzően a szerződéstől eláll, Vevő köteles Eladó részére az Eladó megrendeléssel kapcsolatban felmerült költségeit megtéríteni, ideértve azt a költséget is, amelyet Eladó beszállítója számít fel Eladónak a lemondás okán.      
 1. Eladó a teljesítéssel egyidejűleg Vevő részére átadja a Termék műszaki és karbantartási dokumentációját (tűzállósági tanúsítvány, használati és karbantartási útmutató, Vevő kérésére megfelelőségi nyilatkozat).   
 1. Fizetési feltételek  
 1. A vételár és esetleges egyéb díj megfizetése az Eladó által a mindenkori számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla (előlegszámla, végszámla) ellenében történik. A fizetési ütemezést és fizetési határidőt az Ajánlat tartalmazza. A végszámla kiállítására a teljesítéskor kerül sor. Vevő átvételi késedelme esetén a teljesítés – és ezáltal a végszámla kiállításának – napja a Termék átvételére nyitva álló határidő utolsó napja.     
 1. Átutalással történő fizetés esetén a megfizetés napja az összeg Eladó számláján történő jóváírásának napja. Az átutalás banki költsége Vevőt terheli.  
 1. Késedelmes fizetés esetén Vevő késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Késedelmes fizetés esetén Eladó jogosult továbbá behajtási költségátalány jogcímen 40 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre. Késedelmes fizetés esetén Eladó a követelését 3. személyre engedményezheti, illetve a követelés behajtása érdekében 3. személy („követelésbehajtó”) közreműködését veheti igénybe.   
 1. Eladó 30 naptári napon túli fizetési késedelem esetén a szerződéstől elállhat, és követelheti szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését. Elállás esetén a szerződés megszűnésének időpontja és a kár, illetve kártérítés mértéke tekintetében a 29-30. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.   
 1. Eladó a Terméken fennálló tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg száll át Eladóról Vevőre.   
 1. Jótállás, kellékszavatosság  
 1. Eladó a Termékért 10 (tíz) éves jótállást vállal. Kivételt képez az EUROCLASS A1-es anyag, amely nem karbantartható, így erre Eladó összesen 1 év jótállást vállal. A jótállási határidő Eladó teljesítésekor veszi kezdetét. Vevő jótállási igényét a jótállási határidőben érvényesítheti. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
 1. A jótállás az alábbi feltételek együttes fennállása esetén érvényesíthető:  
 1. a Termék szakszerű beszerelése és üzembe helyezése;  
 1. a Termék rendeltetésszerű használata;  
 1. a Termék karbantartásának kizárólag Eladóval történő elvégeztetése, első alkalommal az üzembe helyezéstől számított 1 éven belül, majd azt követően az Eladó által javasolt gyakorisággal, de legalább évente;  
 1. A Termék szakszerű beszerelését és üzembe helyezését Vevő Eladó részére az üzembe helyezési jegyzőkönyv egy példányával köteles igazolni.    
 1. Vevő jótállási igényét a hiba felfedezését követően haladéktalanul köteles Eladónak bejelenteni, a hiba megjelölésével. Vevő köteles továbbá Eladó részére lehetővé tenni a Termék 30 munkanapon belül történő megvizsgálását. A késedelmes közlésből, illetve az abból eredő károk és többletköltségek, hogy Vevő nem biztosította Eladónak a határidőn belüli megvizsgálás lehetőségét, Vevőt terhelik. Szükség esetén a Termék ollós emelővel történő megközelítését, valamint leszerelését Vevő köteles biztosítani, azzal, hogy Vevő a Terméket csak az Eladó általi megtekintést követően jogosult leszerelni.  
 1. Eladó a jótállási kötelezettsége körében köteles a Terméket – Eladó választása szerint – kijavítani vagy kicserélni. A kijavítás, illetve kicserélés teljes költsége Eladót terheli. Eladó a kijavítás során alapanyag változás okán jogosult az eredetitől eltérő anyagot használni, feltéve, hogy a kijavítás során használt anyag az eredetivel műszakilag és minőségileg egyenértékű vagy annál magasabb értékű.     
 1. Ha Eladó a kijavításnak vagy kicserélésnek nem tud eleget tenni, Vevő a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, azzal, hogy rendeltetésszerű működést nem akadályozó hiba miatt elállásnak nincs helye.  
 1. Eladó a kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, Vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni.  
 1. Eladó mentesül a jótállási felelősség alól, ha:  
 1. a jótállási igény bejelentésére a jótállási határidőn túl kerül sor;  
 1. a 38. pontban foglalt feltételek bármelyike nem áll fenn;   
 1. a Terméket jogosulatlanul átalakították;  
 1. Eladó bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett;   
 1. Eladó bizonyítja, hogy a hiba okáért Vevő / 3. személy felelős (pl. a hiba oka az, hogy a Termék károsító hatású anyaggal (olaj, vegyszer stb.) érintkezett).  

Amennyiben a Termék megvizsgálását követően bebizonyosodik, hogy Eladó jótállási felelőssége nem áll fenn, Vevő köteles megtéríteni Eladó Termék megvizsgálásával kapcsolatban felmerült munkadíját, amelynek összege: 6.500,- Ft + ÁFA / óra, valamint a kiszállás (oda-és visszaút) díját, amelynek összege 400,- Ft/km.     

 1. Eladó a hibás teljesítésért a Ptk. 6:159. § szerinti kellékszavatossággal tartozik. Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítéstől számított 1 év alatt évül el.   
 1. Vevőt a kellékszavatossági jog a jótállási joggal párhuzamosan illeti meg.  
 1. A szerződés módosítása, felbontása  
 1. A szerződés módosítására, felbontására írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával van lehetőség.   
 1. Együttműködési kötelezettség   
 1. Felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.   
 1. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett. A mulasztó fél köteles a másik fél akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárát megtéríteni.   
 1. Jognyilatkozatok megtételének módja, Felek közötti kommunikáció  
 1. Felek a szerződéssel kapcsolatos, a szerződés lényeges tartalmát érintő jognyilatkozataikat (Ajánlat, szerződésmódosítás, elállást tartalmazó nyilatkozat stb.) írásban, cégszerű aláírással ellátva kötelesek megtenni. Az írásba foglalt nyilatkozat az Ajánlatban foglalt e-mail címre történő megküldéssel is közölhető, az aláírt nyilatkozat, mint melléklet pdf formátumban történő megküldésével, feltéve, ha Vevő Eladót az e-mail megküldésével egyidejűleg telefonon is értesíti a jognyilatkozat e-mail útján történő küldésének tényéről.   
 1. Felek között a kommunikáció elsősorban e-mailben történik. A Felek között az elektronikus levelezés kézbesítési jelentés beállításával történik. Az e-mail üzenet közlésének időpontja a kézbesítési jelentésben szereplő időpont, feltéve, ha a kézbesítési jelentésben szereplő időpont munkaidőre (munkanapokon 8.00-tól 17.00-ig) esik. Amennyiben a kézbesítési jelentésben szereplő időpont munkaidőn kívül esik, a közlés időpontjának a következő munkanap 08.00. órája minősül.  
 1. A szerződés lényeges tartalmát nem érintő, operatív jellegű nyilatkozatok megtételére a Felek által az Ajánlatban megjelölt kapcsolattartók is jogosultak.   
 1. Egyéb  
 1. Eladó a szerződésszegése következményeként Vevő vagyonában keletkezett, Termékben keletkező káron kívüli egyéb károkért (ún. következménykár), és elmaradt vagyoni előnyért való kártérítési felelősségét kizárja. Eladó külön tájékoztatja Vevőt arról, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezés a jogszabályoktól lényegesen eltér.  
 1. Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik fél jó hírnevét sértheti vagy veszélyeztetheti.  
 1. Felek kötelesek egymás üzleti titkait időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Az üzleti titok megőrzését megsértő fél köteles a másik félnek okozott kár megtérítésére.   
 1. Felek jogviszonyára a magyar jogot kell alkalmazni.   
 1. Felek jogvitájukat elsősorban békés úton, aztán bíróság igénybevétele útján próbálják meg rendezni. Bírósági igényérvényesítés esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.   
 1. Az egyedi szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”) Hatodik könyv Második részében (A szerződés általános szabályai), valamint Harmadik rész XXXII. fejezetében (Az adásvételi szerződés általános szabályai) foglalt rendelkezések az irányadók.   
 1. A Termék Eladó általi beszerelése (kivitelezése)  

Amennyiben Felek az egyedi szerződésben a Termék Eladó általi beszerelésében (kivitelezésében) állapodnak meg, a jelen ÁSZF rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel, illetve kiegészítésekkel kell alkalmazni:  

 1. Eladó nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabály által előírt követelményeknek megfelel, és a szükséges szaktudással rendelkezik.   
 1. Eladó abban az esetben vállalja a textil légcsatornák kivitelezését (fel- és leszerelését), amennyiben a telepítési helyszín Magyarországon belül található. Magyarország határain kívül az Eladó nem köteles vállalni a textil légcsatornák kivitelezését.   
 1. Vevő a vásárlási szándéka bejelentésével egyidejűleg köteles Eladót értesíteni arról, ha a kivitelezés helyszínén az általánosnál szigorúbb munkavédelmi követelmények érvényesülnek. Vevő tudomásul veszi, hogy ez részére többletköltséget jelenthet, valamint azt is eredményezheti, hogy Eladó a Termék beszerelését nem vállalja. Amennyiben Eladó e tényről utóbb szerez tudomást, jogosult a vállalt kivitelezési munkától elállni.   
 1. Az Ajánlat a 9. pontban foglaltakon túl tartalmazza a kivitelezés nettó vállalkozói díjának összegét.   
 1. A teljesítés helye a kivitelezés helyszíne, a teljesítés időpontja a Termék üzembe helyezésének időpontja.   
 1. Eladó általi teljesítésnek a Termék sikeres üzembe helyezése minősül, amelynek tényéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel Sikeres üzembe helyezésnek és ezáltal az Eladó általi teljesítésnek minősül az is, ha Vevő képviselője a Termék beüzemelését követő 30 percen belül nem jelenik meg, amely tényről Eladó üzembe helyezést végző képviselői jegyzőkönyvet vesznek fel. Az üzembe helyezés megtörténtekor Vevő Eladó részére teljesítésigazolást állít ki. Vevő a kárveszélyt az üzembe helyezéstől viseli, az 65. pontban foglalt kivételtől eltekintve.  
 1. Eladó Vevőt haladéktalanul értesíti arról, ha a Termék Eladó rendelkezésre áll. Vevő a közléstől számított 8 munkanapon belül köteles Eladó részére a helyszínre szállítás és beszerelés lehetőségét biztosítani a Felek által előre egyeztetett időpontban.   
 1. Átvételi késedelemnek minősül, és az átvételi késedelem 27-28. pontban foglalt jogkövetkezményeit kell alkalmazni, ha Vevő kiszállítás és kivitelezés feltételeit (pl. tevékenység elvégzésére alkalmas munkaterület rendelkezésre bocsátása) Eladó részére a 64. pontban előírt határidőben nem biztosítja. Vevő köteles Eladónak megtéríteni Eladónak a tevékenység elvégzésére alkalmas munkaterület biztosításának elmulasztásából eredő többletköltségét.   
 1. Eladó jogosult a teljesítéshez alvállalkozót igénybe venni. Eladó az alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.   
 1. A jótállási és kellékszavatossági határidő a Termék üzembe helyezésével veszi kezdetét. A jótállási igény érvényesítésének nem képezi feltételét a Termék szakszerű beszerelésének és üzembe helyezésének Vevő általi igazolása.  
 1. Eladó köteles a kivitelezés során keletkező hulladék elszállítására/elszállíttatására.   
 1. Amennyiben a Termék beszerelése újonnan épített lakásba, lakóépületbe, közhasználatú építménybe történik, a jótállás szabályaira a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.   
 1. Az egyedi szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Hatodik könyve Harmadik részének XXXVII. fejezetében (A vállalkozási szerződés általános szabályai), valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben foglalt rendelkezések is megfelelően irányadók.  
 1. Textil légcsatornák karbantartása 
 1. A DAAL-CON Kft., mint vállalkozó vállal karbantartási szolgáltatást mind az általa értékesített textil légcsatornák, mind a nem általa értékesített textil légcsatornák tekintetében. 
 1. Megrendelő a karbantartás iránti igénye bejelentését követően köteles a Vállalkozó által kért valamennyi információ és adat hiánytalan közlésére, és a Vállalkozó által kért valamennyi dokumentum átadására, papír alapon vagy elektronikus formában. A fenti kötelezettség elmulasztásából, illetve a hiányos adatközlésből eredő esetleges károkat, illetve többletköltségeket Megrendelő viseli.  
 1. Vállalkozó a kért adatok és dokumentumok beérkezését követően Megrendelő részére megküldi az általa aláírt Karbantartási Ajánlatot és az ÁSZF-et. A Vállalkozó által aláírt Karbantartási Ajánlat Vállalkozó Ptk.6:64. § szerinti ajánlatának minősül, amely tartalmazza a nettó vállalkozási díjat, a fizetési határidőt, a teljesítésre vállalt határidőt és az egyéb, a Vállalkozó által szükségesnek tartott olyan kérdéseket, amelyeket az ÁSZF nem tartalmaz, illetve amely kérdésben a Felek az ÁSZF-től el kívánnak térni. Amennyiben Vállalkozó gondoskodik a textil légcsatornák le-és felszereléséről, illetve Vállalkozó telephelyére történő elszállításról és Vállalkozó telephelyéről történő visszaszállításról, a Karbantartási Ajánlat a le-és felszerelés, illetve a szállítás díját is tartalmazza. Megrendelő általi elfogadásnak a Megrendelő által is cégszerűen aláírt Karbantartási Ajánlat Vállalkozó részére történő visszaküldése minősül. 
 1. A textil légcsatornák le-és felszerelését Megrendelő, illetve Megrendelő igénye esetén külön díjazás ellenében Vállalkozó végzi. Amennyiben Megrendelő igényt tart a Vállalkozó általi le-és felszerelésre, köteles Vállalkozót értesíteni arról, ha a le-és felszerelés helyszínén az általánosnál szigorúbb munkavédelmi követelmények érvényesülnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ez részére többletköltséget jelenthet, valamint azt is eredményezheti, hogy Vállalkozó a le-és felszerelést nem vállalja. Amennyiben Vállalkozó e tényről utóbb szerez tudomást, jogosult a vállalt munkától elállni. 
 1. Eladó abban az esetben vállalja a textil légcsatornák kivitelezését (fel- és leszerelését), amennyiben a telepítési helyszín Magyarországon belül található. Magyarország határain kívül az Eladó nem köteles vállalni a textil légcsatornák kivitelezését.   
 1. A karbantartás Vállalkozó telephelyén történik.  
 1. Vállalkozó „Hozom-Viszem” szolgáltatást is nyújt, amelynek keretében Megrendelő igénye esetén a telephelyre történő elszállítást és a telephelyről történő visszaszállítást külön díjazás ellenében, szállítólevél kiállítása mellett Vállalkozó végzi el, a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban. Megrendelő ez esetben köteles a textil légcsatornákat szállításra alkalmas állapotba összekészíteni. Amennyiben Megrendelő a „Hozom-Viszem” szolgáltatást nem veszi igénybe, a textil légcsatornák Vállalkozó telephelyére történő elszállítását és Vállalkozó telephelyéről történő visszaszállítását Megrendelő végzi, a Felek által előre egyeztetett időpontban, átvételi elismervény kiállítása mellett. 
 1. Vállalkozó a textil légcsatornák átvételekor kizárólag mennyiségi ellenőrzést végez. Az átvett textil légcsatornák minőségi ellenőrzésére az átvételtől számított 5 munkanapon belül kerül sor, amely magában foglalja a textil és a hozzá tartozó szerelékek átnézését és azok állapotának, az észlelt szennyeződések típusának és mértékének, valamint az esetleges hibáknak és kijavítási lehetőségeknek írásban történő rögzítését, fényképekkel dokumentáltan.  
 1. Amennyiben a minőségi ellenőrzés során Vállalkozó azt állapítja meg, hogy a szennyeződés kirívó mértékű, Vállalkozó jogosult az árat módosítani, és amennyiben Megrendelő a módosított árat nem fogadja el, a szerződéstől elállni, azzal, hogy amennyiben Megrendelő Vállalkozó általi le-és felszerelési, illetve „Hozom-Viszem” szolgáltatást vett igénybe, Megrendelő köteles ennek díját viselni.  
 1. A karbantartási szolgáltatás a textil légcsatornák szakszerű mosását, szárítását az esetleges hibák megjelölését és a 83. pont szerinti esetekben a kijavítást foglalja magban. A nem a Vállalkozó által értékesített textil légcsatornák esetében Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a textil légcsatornák alapadatait (gyártó, kialakítás, textiltípus) és írásbeli karbantartási útmutatóját. Az, hogy a szárítást követően melyik fél biztosítja a tárolóeszközt a csomagoláshoz, Felek megállapodásának függvénye.    
 1. A rendszeres karbantartás gyakoriságára Vállalkozó az első karbantartás elvégzését követően tesz javaslatot, figyelemmel az üzemi környezetre és a szennyező anyagok fajtájára és mennyiségére.  
 1. Vállalkozó a jótállási időn belül ingyenesen biztosítja az általa értékesített textil légcsatornák kijavítását, a 38. pontban foglalt feltételek fennállása esetén. Vállalkozó nem köteles ingyenes kijavításra a 44. pont szerinti esetekben. A nem a Vállalkozó által értékesített textil légcsatornák kijavítását Vállalkozó abban az esetben végzi el ingyenesen, amennyiben a javítási munka értéke nem haladja meg a karbantartási díj 10%-át. A javítást minden esetben előzetes egyeztetés előzi meg.  
 1. Megrendelő igényére Vállalkozó pótcsatorná(ka)t tud biztosítani, Felek e tárgyban létrejött külön megállapodása szerint.   
 1. Vállalkozó jogosult a teljesítéshez alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó az alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 
 1. Az egyedi szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Hatodik könyve Harmadik részének XXXVII. fejezetében (A vállalkozási szerződés általános szabályai) foglalt rendelkezések is megfelelően irányadók. 

Kelt: Budapest, 2023. április 18. 

Stay tuned, stay updated, we'll help you with proven ideas and solutions to help you!